LẬP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239