Nước thải dệt nhuộm - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239