XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239